Recover förvärvar Skadesanering i Stockholm AB

Recover stärker nu sin närvaro i Stockholmsregionen genom att förvärva Skadesanering i Stockholm AB.
Skadesanering i Stockholm grundades 2005 och omsätter årligen 45 MSEK inom affärsområdet Skadeservice. Recover omsätter ca 1 miljard SEK årligen i Sverige inom affärsområdena Industriservice, Skadeservice och Riv & Håltagning. Recover driver verksamheten utifrån 20 orter i Sverige genom varumärkena Relita, Betongborrargruppen, Misab-gruppen och Demolit.

Läs hela pressmeddelandet här!

Vi river, sanerar och återställer

- med helhetsansvar
Information om smittsanering

Vår jour är alltid igång

- dygnet runt, året runt

Vi utför rivningar

- med korrekt avfallshantering

Vi sanerar efter bränder

- och luktsanerar bohaget med ozonrengöring
kvalitet & tradition sedan 1980

TJÄNSTER

det gör vi med kvalitet & tradition sedan 1980
En akut skada kan uppkomma vilken tid som helst på dygnet. Vi har jour 24 timmar/dygn alla dagar på året.

Vi åtar oss följande jouruppdrag: 
Vattensugning och installation av avfuktare, Sanering efter skadegörelse, Brandsanering, Luktsanering.

Vi har alltid en arbetsledare och två jourgrupper i gång och oftast är vi på plats inom 1 timme i Stockholmsområdet.
Vår jour-arbetsledare nås via telefon 08-404 11 10.
Mer än man tror kan räddas efter en brand om det tas om hand på rätt sätt. Vår jour finns tillgänglig 24 timmar alla dagar på året. Vid brand kan saneringen utföras på plats eller i våra lokaler i Sundbyberg. Vi har moderna och stora lokaler för att sanera och förvara lösöre och inventarier. Vi har även egen ozonkammare för luktsanering och vi samarbetar med ett stort antal specialister t ex konservatorer, möbelsnickare, kemtvätt och elektroniksanering.

Brandsanering lösöre:
När en brand inträffar är det viktigt att en snabb insatts sker för att rädda t ex elektronik och annat lösöre som snabbt ta skada av rök sot och vatten. Vid brand hos företag är det många gånger viktigt påbörja saneringen omgående för att minska störningar i produktionen.

Brandsanering fastighet: 
Vid en brand blir fastigheten mer eller mindre skadad av själva branden men de stora skadorna är oftast att det sprids sot och rök i stora delar av fastigheten som inte är direkt brandskadade. Våra sanerare tar hand om denna sanering genom att rengöra ventilationen och tvätta bort det sot som sitter på berörda ytor med noga beprövade metoder. De ytor som ej går att saneras till färdigt resultat spärrmålas och återställs av någon av våra många samarbetsparters.
Vid vattenskador i byggnader är det viktigt att snabbt få igång avfuktningen. Vår jour finns tillgänglig 24 timmar alla dagar på året och kan inom 1 timme komma ut på plats och påbörja uppsugning av vatten och installering av avfuktare. Efter den akuta insatsen kommer en fukttekniker ut på plats och gör en fuktutredning med bilder och protokoll. Om det krävs för att avfuktningen ska bli så effektiv och så kort som möjligt påbörjas ett rivningsarbete med att frilägga skadade ytor.
Rivningar utföres effektivt där vi även ansvarar för källsortering och bortforsling av byggrester etc I samband med vattenskador i byggnader är det viktigt att snabbt få igång avfuktningen.

Vår jour finns tillgänglig 24 timmar alla dagar på året och kan inom 1 timme komma ut på plats och påbörja uppsugning av vatten och installering av avfuktare. Efter den akuta insatsen kommer en fukttekniker ut på plats och gör en fuktutredning med bilder och protokoll efter detta kommer rivarna och påbörjar sitt arbete med att frilägga skadade ytor så att avfuktning blir effektiv och så kort som möjligt.

Vi arbetar med dammfri rivning, alla utrymmen som inte skall rivas skyddstäcks noga och samtliga maskiner som används är kopplade till dammsugare och luftrenare monteras på arbetsplatsen. Vi använder moderna maskiner som är energisnåla och bullrar så lite som möjligt. Avfallet källsorteras i den mån det är möjligt antingen i säckar eller i containers.
Avfuktning med byggtorkar utför vi i nära samarbete med Humidus som är en av de främsta inom avfuktning.
Mögel och rötskador uppstår oftast som en följdskada till en vattenskada eller liknande fuktproblem. Våra arbetsledare tillsammans med våra konsulter kan konstatera vad orsaken till problemet är och lämna ett åtgärdsförslag. Vi har lång erfarenhet av byggnadstekniska åtgärder och saneringsmetoder för att klara av att lösa de flesta problem. T ex. Med MVOC-Metoden och fungicidbehandling samt även olika lösningar för ökad ventilation och avfuktning.
Stopp eller felaktigt installerad eller justerad ventilation kan orsaka allt från dålig lukt till allvarliga fukt och mögelskador. Vi kontrollerar och åtgärdar.
Vi sanerar asbest enligt gällande föreskrifter och krav på såväl hantering som utrustning.
Dåliga lukter kan uppstå av många olika orsaker och kan vara mycket besvärande. Våra utbildade arbetsledare kommer ut på plats och tar reda på orsaken till att det luktar och lämnar ett åtgärdsförslag. Därefter kommer sanerare ut och genomför saneringen enligt den föreslagna metoden.

Exempel på metoder: Rengöring och målning, Foggning, Ozonbehandling, Olika typer av fläktlösningar, Jonisering, MVOC-Metoden.
Snabbt och effektivt tömmer vi allt från vindsförråd till hela industrilokaler.
Magasinering av lösöre i samband med skador hanterar vi oftast i våra egna stora lokaler. Vid extrema volymer har vi etablerade samarbeten för att gemensamt lösa situationen snabbt och effektivt.
Vi tar bort klotter från fasader, murar mm med effektiva men godkända kemikalier.
Vi utför grundlig luktsanering samt rengöring.
Information om smittsanering

NYHETER

Följ oss på facebook för aktuella nyheter.
This is some text inside of a div block.

OM oss

This is some text inside of a div block.
Vi som driver Skadesanering har mångårig erfarenhet av saneringsarbete på alla nivåer och från alla möjliga situationer. Vår målsättning är att utföra saneringstjänster med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Vår framgång, stabila tillväxt och positiva resultat bygger på engagerade och kompetenta medarbetare på alla positioner i verksamheten. Tillsammans med underentreprenörer och samarbetspartners tar vi helhetsansvar för saneringsuppdragen.

Mikael Martinsson

vd


Kicki Jansson

ekonomi

Lisette Rosborg

arbetsledare
sanering / rivning
återställande / jour

Frida Frånlund

arbetsledare
sanering / återställande
lösöre / fastighet

Vakant

   

Vi har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och är medlemmar i Almega.
AlmegaFastighets
Ladda ned vår Personuppgiftspolicy (PDF)

Utifrån företagets affärsidé, lagar och föreskrifter bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att uppnå rätt kvalitet samtidigt som verksamhetens transporter, kemikalieanvändning, energiförbrukning och avfallshantering beaktas för att förebygga miljöstörningar.

Genom förståelse för verksamhetens mål, hög servicegrad för kunderna, hög kompetens på medarbetarna och tydliga krav på företagets underleverantörer skapar företaget långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer. Genom förebyggande av fel och brister inom organisationen och hos dess medarbetare och samarbetspartners kan ständigt förbättringar göras.

Sundbyberg 2017-05-15, Skadesanering i Stockholm AB, Mikael Martinsson, vd

Principer för ledningssystemet:
Ledningssystemet bygger på de 8 ledningsprinciperna som är ett grundläggande koncept för hur en organisation skall styras med avsikten att ständigt förbättra verksamheten.
För att förstå och tolka tillämpliga kravstandarder ska medarbetarna känna igen de åtta ledningsprinciperna;
Kundfokus, Ledarskap, Medarbetarnas engagemang, Processinriktning, Systemangreppssätt för ledningen,
Ständig förbättring, Faktabaserade beslut och Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer.
Ledningssystemet omfattas av kravbilderna enligt SS-EN ISO 9001:2008 med undantag för 7.3 "Konstruktion och utveckling", SS-EN ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1

Modell för ledningssystemet:
Ledningssystemet följer Plan – Do – Check – Act -modellen och styr verksamheten. Verksamheten planeras, vilket innebär att ansvar och befogenheter fastställs, mål formuleras och processer definieras utifrån organisationens policy och fastställda riktlinjer. Beslut om resurser, bl.a. budget, kompetens, teknik och system, fattas och fördelning genomförs så att åtgärder kan genomföras.
För att säkerställa effektiv styrning av miljö- och kvalitetsarbetet, genom ledningsprocess och måluppfyllelse, följs verksamheten upp och utvärderas. Beslut om förbättringar, som ska utveckla organisationen och verksamheten, fattas. En central och viktig del i ledningssystemet är kommunikation och delaktighet mellan verksamhetens organisatoriska delar och process-/aktivitetsägaren.

Genom dokumenterade rutiner och utbildad personal säkerställer vi kvaliteten i varje arbetsmoment. Vi har ledningssystem för kvalitet, miljöarbete och arbetsmiljö motsvarande ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 

(se även Verksamhetspolicy, Ledningssystem, Arbetsmiljöpolicy och Alkohol/drogpolicy).

Skadesanering i Stockholm AB eftersträvar att kontinuerligt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att i övrigt arbeta för en trivsam arbetsplats. Vi är medvetna om de arbetsmiljörisker som finns i vår bransch och arbetar proaktivt för att åtgärda och minimera riskerna samt för att säkerställa och förbättra medarbetarnas hälsa och arbetsglädje.

Genom utveckling av medarbetarna samt aktiva och öppna diskussioner inom organisationen möjliggör vi en ständig förbättring av vårt arbetsmiljöarbete.

Sundbyberg 2017-05-17, Skadesanering i Stockholm AB /Mikael Martinsson, vd/

Skadesanering ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det innebär att ingen får vara påverkad av, eller bruka droger under arbetstid. Med droger avses alkohol, narkotika och/eller tabletter som har liknande påverkan.
Förutom att alkohol och droger kan minska individens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter leder missbruk ofta till en försämrad arbetsmiljö för kollegor. Följden blir otrivsel och försämrade relationer. Drogpåverkan kan även starkt minska säkerheten och risken för olyckor ökar, inte minst i trafiken.

För att förebygga och förhindra alkohol- och drogmissbruk ska restriktivitet råda beträffande alkohol i samband med kurser, konferenser och representation. Därtill ska alltid alkoholfria alternativ erbjudas.
Vår målsättning är att skapa en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke om varandra, och att anställda med missbruksproblem ska våga söka hjälp och stöd hos kollegor och arbetsgivare. Vi förutsätter att varje medarbetare ansvarar för att eventuella kollegor för hjälp genom att meddela företaget när incidenter uppstår.

Den som är påverkad av droger skall omedelbart sändas hem. Detta gäller oavsett om den anställde uppträder störande eller inte, och utan hänsyn till om personen fullgör sina arbetsuppgifter eller är oförmögen att arbeta. Arbetsgivaren ansvarar för att hemtransporten sker på ett betryggande sätt, och om behov finns, se till att den anställde får omedelbar vård på lämplig inrättning. Arbetsgivaren ansvarar för att stödja medarbetare med drogproblem att ta sig ur missbruk och ställa krav på delaktighet i det handlingsprogram som företaget erbjuder.

Sundbyberg 2017-05-16 Skadesanering i Stockholm AB, Mikael Martinsson, vd
För aktuella nyheter - följ oss på Facebook
Facebook

Välkommen att kontakta oss per telefon
08-404 11 10
eller fyll i formuläret

Tack för ditt meddelande. Vi hör av oss så snart vi kan.
Oj! Något blev fel. Försök igen eller kontakta oss per telefon eller e-post.